Regulamin

Regulamin portalu

I Przepisy wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez właściciela portalu na rzecz użytkowników oraz zalogowanych użytkowników polegających na umożliwieniu im zamieszczania w portalu ogłoszeń nabycia lub zbycia nieruchomości oraz ich prezentacji w portalu użytkownikom

2. Umożliwienie im posiadania konta w portalu, które pozwala za zarządzanie zamieszczonymi ogłoszeniami

3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności portalu krakowskiem2.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową

II Podstawowe definicje

1. Portal- strona główna wraz z jej podstronami

2. Właściciel portalu- Perfect zarejestrowane pod adresem ul. Grzegórzecka 67 c 31-559 Kraków posiadający NIP 6852166941 oraz REGON 180802955

3. Ogłoszenie-sporządzone przez użytkownika ogłoszenie zamieszczane w portalu na warunkach zawartych w regulaminie

4. Użytkownik-osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna, osoba korzystająca z portalu która w nim dokonała rejestracji oraz zamieściła przynajmniej jedno ogłoszenie zgodne z regulaminem portalu

5. Konto-konto zalogowanego użytkownika w portalu tworzone w celu dodawania ogłoszeń na portalu umożliwiające korzystanie z określonych działań

6. Ogłoszenie zwykłe-ogłoszenie wyświetlane na portalu na liście ogłoszeń nie będące ogłoszeniem wyróżnionym

7. Ogłoszenie wyróżnione-ogłoszenie wyświetlane na portalu na liście ogłoszeń na stronie głównej portalu

8. Cennik-zestawienie ustalonych przez właściciela portalu opłat za usługi świadczone w ramach portalu , zawarte w zakładce 'cennik" na stronie głównej portalu

III. Ogólne zasady korzystania z portalu

1. Wszystkie ogłoszenia na portalu zamieszczane są przez zalogowanych użytkowników, którzy samodzielnie tworzą jego treść

2. Zamieszczanie ogłoszeń przez użytkowników portalu jest nieograniczone i darmowe

3. Użytkownik, który chce dokonać prezentacji ofert na portalu zobowiązany jest do rejestracji na portalu z równoczesnym ujawnieniem swych prawdziwych danych osobowych

4. Jedno ogłoszenie powinno dotyczyć jednej nieruchomości, do którego można dołączyć do 6 zdjęć

5. Użytkownik zamieszczając treść ogłoszenia w pełni ponosi odpowiedzialność za ich prawdziwość. Dodatkowo każde zamieszczone ogłoszenie przez użytkownika weryfikowane jest przez właściciela portalu pod względem treści. W przypadku zamieszczenia niewłaściwej treści przez użytkownika, jest ona usuwane przez właściciela portalu o czym użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mailową

6. Wszystkie ogłoszenia dodawane przez użytkownika powinny być wprowadzane ręcznie

7. Właściciel portalu nie bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach dokonywanych przez użytkowników wraz z użytkownikami internetu którzy są zainteresowani ofertami zamieszczonymi na portalu

8. Portal udostępnia jedynie miejsce na portalu dla użytkowników zamieszczających ogłoszenia, w związku z tym nie uczestniczy w sporach powstałych w wyniku współpracy użytkowników portalu z kontrahentami którzy odpowiedzieli na ogłoszenie

IV Aktywacja konta

1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia wymaga utworzenia konta na portalu

2. Założone konto przez użytkownika staje się aktywne najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenie do właściciela portalu

3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzonych konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów

4. Dostęp do konta użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i usuwaniem ogłoszeń może dokonywać jedynie zalogowany użytkownik

5. Zalogowany użytkownik korzystając ze swojego konta może oddawać nowe ogłoszenia lub usuwać ogłoszenia już zamieszczone

6. Usunięcie ogłoszeń przez zalogowanego użytkownika jest równoznaczne z całkowitym usuwaniem z portalu i nie zostają przeniesione do archiwum

V. Zamieszczanie ogłoszeń

1. Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników muszą dotyczyć określonego regulaminu w przypadku zamieszczenia niezgodnych informacji bądź nieprawdziwych, właściciel portalu może dokonać ich moderacji lub odmówić ich aktywacji

2. Zamieszczanie ogłoszeń wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie głównej portalu w zakładce "Załóż konto"

3. W okresie emisji ogłoszenia użytkownik może modyfikować treści i jego kategorię na portalu, może usunąć ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji ogłoszenia.

VI. Sposoby płatności

1. Usługi świadczone w ramach portalu są nieodpłatne i wymagają aktywacji

VII. Zasady zgłaszania reklamacji

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wykonania lub niewykonania przez właściciela portalu usługi w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia

2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również na adres siedziby portalu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail użytkownika,przypisany do konta numer ogłoszenia którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacji wymagają uzupełnienia, portal przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty prawidłowo zgłoszonej reklamacji przez użytkownika. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest a stronie www.krakowskiem2.pl

2. Strony oświadczają, że będą uważać na doręczoną korespondencję związaną z wykonaniem umowy o założenie w portalu konta w przypadku skierowania jej na adres e-mai podany przez użytkownika przy zawieraniu umowy o założenie w portalu konta

3. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przy zawieraniu umowy o emisję ogłoszeń, należy poinformować o tym właściciela portalu na piśmie lub na podany do kontaktu adres e-mail

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2016 roku

Wyróżnione oferty

Przepraszamy, brak ofert do pokazania.